Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros de análisis para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, así como para el análisis de su navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.

[ACEPTAR]      [CÓMO CONFIGURAR]
DETALLE DE LA NOTICIAS

RESOLUCIÓN CONSELLERÍA AMPLIANDO O PLAZO E NÚMERO DE CORDAS COLECTORAS DE MEXILLÓN

09 mar
2021
RESOLUCIÓN CONSELLERÍA AMPLIANDO O PLAZO E NÚMERO DE CORDAS COLECTORAS DE MEXILLÓN

 

 1. Con data do 19 de febreiro do 2021 Mejilloneros de Galicia Soc. Coop. Ltda. (SOCOMGAL) e con data do 25 de febreiro do 2021 a Organización de Produtores de Mexil/ón de Galicia (OPMEGA), solicitaron autorización para a colocación de ata 50 cordas colectoras máis por batea en todos os polígonos de cultivo de Galicia.
 2. Con data do 25 de febreiro do 2021 consultouse, sobre a colocación de máis cordas colectoras por batea en todos os polígonos de cultivo de Galicia, á comisión de Mexillón a cal se manifesta a favor de que se autorice a colocación de ata 50 cordas colectoras máis por batea en todos os polígonos de cultivo de Galicia.

CONSIDERACIÓNS LEGAS E TÉCNICAS

 1. Consonte co 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica correspóndelle exercer a dirección e coordinación das competencias e funcións en materia de ordenación pesqueira en augas interiores e acuicultura; das industrias de transformación e comercialización e almacenamento dos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura; de estatísticas e rexistros en materia de pesca, marisqueo e acuicultura; da promoción da competitividade dos produtos pesqueiros, marisqueiros e da acuicultura e o fomento da súa calidade; de conservación, protección e xestión sustentable dos recursos mariños; de coordinación da sanidade dos animais acuáticos e dos establecementos de acuicultura; da cooperación pesqueira interinstitucional e co exterior, de acordo coa política pesqueira galega e as regulamentacións básicas da Unión Europea e da Administración xeral do Estado.
 1. A Organización Mundial da Saúde elevou o pasado 1 1 de marzo de 2020 a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 a pandemia internacional. Como consecuencia diso, por medio de Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19
 1. O ámbito territorial da declaración esténdese a todo o territorio nacional.
 2. A propia norma que declara o estado de alarma, establece o carácter esencial dos sectores produtores de alimentos ao indicar que se adoptarán as medidas necesarias para garantir o abastecemento alimentario nos lugares de consumo e o funcionamento dos servizos dos centros de produción, permitindo a distribución de alimentos desde a orixe ata os establecementos comerciais de venta ao consumidor.

Do mesmo xeito, posteriormente, o Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, cualifica como sectores esenciais, entre outros, o funcionamento dos servizos dos centros de produción de bens e servizos de primeira necesidade. incluindo alimentos.

Sendo isto así, e sendo a obtención de semente de mexillón a fase inicial do ciclo de cultivo para a produción do alimento que constitúe o mexillón adulto, cómpre ter en conta que no Real Decreto 463/2020, se estableceron toda unha serie de limitacións á libre circulación de persoas que, non impediron, pero si ralentizaron e dificultaron o desenvolvemento da actividade de recolleita de semente de mexillón que, de xeito tradicional, se ven realizando por parte do sector bateeiro galego. A todo isto hai que sumar o risco en si mesmo que, para o persoal que traballa na recolleita, está a producir o virus causante da emerxencia sanitaria.

 1. A colocación de cordas colectoras nas bateas constitúe unha alternativa e un complemento á extracción de mexilla en rocha que, neste intre, e dada a situación extraordinaria de pandemia sen precedentes que se está a vivir, enténdese necesaria e fundamental para que o sector mexilloneiro poida afrontar a vindeira colleita con garantías de poder subministrar ao mercado produto que é un ben esencial.                                                                                                                                   
 1. 0 29 de outubro de 2020, o Congreso dos Deputados autorizou a prórroga do estado de alarma ata o día 9 de maio de 2021. Conforme o artigo 2 do Real decreto 956/2020, do 3 de novembro, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, a prórroga establecida no devandito real decreto estenderase desde as 00.00 horas do día 9 de novembro de 2020 ata as 00.00 horas do día 9 de maio de 2021, e someterase ás condicións establecidas no Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, e nos decretos que, se é o caso, se adopten en uso da habilitación conferida pola disposición derradeira primeira do citado Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, sen prexuízo do establecido nas disposicións que recolle o propio real decreto de prórroga-

Visto o exposto ata o de agora, a Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

RESOLVE

Autorizar a colocación, con carácter extraordinario, de ata 50 cordas colectoras máis por  batea en todos os polígonos de cultivo de Galicia , baixo as seguintes condicións:

 1. As cordas colectoras poderán manterse na batea ata 0 30.09.2021 .
 2. As cordas colectoras, que terán libre un dos seus extremos, non poderán ter máis de cinco metros de lonxitude contados a partir da superficie do mar. Cada unha delas deberá estar claramente identificada mediante unha marca de cor vermella intensa, na súa parte superior, dunha lonxitude mínima de 30 cm que a diferencie perfectamente das cordas de engorde.
 3. As asociacións comunicarán á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica o listado de bateeiros que fan uso da ampliación de ata 50 cordas colectoras máis por batea en todos os polígonos de cultivo de Galicia.
 4. Os titulares das concesións deberán facilitar os datos que sexan necesarios a os técnicos desta Consellería para levar a cabo un correcto seguimento do proceso.

De conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro de 2015), contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante a conselleira do Mar, no prazo dun (1) mes contado dende o día seguinte ao da súa notificación.

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

A Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Mercedes Rodríguez Moreda

Asemar, asesoría de empresas en Vilagarcía de Arousa relacionadas relacionadas con la pesca, el marisqueo, y la acuicultura. Asemar ofrece a sus clientes un asesoramiento especializado y diferenciado, que les permite la obtención de los mejores resultados dentro del ámbito de sus negocios. Informamos de las ultimas subvenciones, noticias de interes y de los cambios importantes en la legislación en lo que al sector del mar se refiere para ayudar a nuestros clientes en el desarollo de su actividad.