Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros de análisis para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, así como para el análisis de su navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.

[ACEPTAR]      [CÓMO CONFIGURAR]
DETALLE DE LA SUBVENCIÓN

PE406A - Axudas autonómicas para a paralización temporal das embarcacións afectadas-persoas armadoras.

11 mar
2016
PE406A - Axudas autonómicas para a paralización temporal das embarcacións afectadas-persoas armadoras.

Esta orde ten por obxecto establecer unha veda temporal nos bancos de libre marisqueo da ría de Arousa (Lombos do Ulla, O Boído, Cabío e outras zonas) como medida técnica de conservación, prohibíndose a actividade marisqueira nesta zona, na modalidade de marisqueo a flote con vara, entre o 18 de xaneiro e o 11 de marzo de 2016 (ambos incluídos).

Beneficiarios:
1. Poderán ser beneficiarias das axudas por paralización temporal da actividade de marisqueo a flote con vara nos bancos marisqueiros sub-litorais da ría de Arousa (Lombos do Ulla, O Boído, Cabío e outras zonas de libre marisqueo), as persoas que teñan a condición de:

a) Armadoras das embarcacións que estean rexistradas como activas no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira e no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia e que levaran a cabo actividade cando menos 120 días durante os anos 2014 e 2015.

b) Tripulantes que traballasen cando menos 120 días durante os anos 2014 e 2015, a bordo dunha embarcación afectada pola paralización temporal.

2. Os 120 días mínimos exixidos na epígrafe 1 deste artigo deberán terse realizado na na modalidade de marisqueo (Z3) ou libre marisqueo (Z3), durante os anos 2014 e 2015.

Estes días de actividade verificaranse mediante os rexistros da actividade pesqueira e as vendas realizadas nas lonxas ou centros de venda autorizados así como as declaracións de recollida, e que serán os que consten nos rexistros da Consellería do Mar.

3. As persoas armadoras e tripulantes deberán estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. A axuda por paralización temporal poderá concederse por unha duración máxima de seis meses por embarcación e tripulante, durante o marco de programación do FEMP 2014-2020.

5. Se durante o período de veda temporal unha embarcación é substituída por outra de nova construción, a embarcación substituta participará de todos os dereitos da anterior, para os efectos da concesión da axuda por paralización temporal.

6. Non poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas nas que concorran algunha das seguintes circunstancias:

a) As sinaladas no artigo 10, parágrafos 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Que se atopen nalgún dos supostos establecidos no artigo 10 do Regulamento (UE) nº 508/2014, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio, durante todo o período de tempo previsto en aplicación deste.

c) Ter sido sancionados coa imposibilidade de obtención de préstamos, subvencións ou axudas públicas, de acordo co previsto no título V da Lei 3/2001, do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado, e do título XIV da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.

Obrigas das persoas beneficiarias.

1. As persoas beneficiarias, ao formalizaren a súa solicitude, sométense voluntariamente ao cumprimento das condicións que se establecen nesta orde para a concesión e pagamento das subvencións, así como ao cumprimento dos requisitos establecidos na normativa de aplicación a estas.

2. As persoas beneficiarias deberán:

a) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como calquera circunstancia que poida afectar substancialmente a execución ou a consecución dos fins para os que foi concedida a axuda da que se trate.

b) Facilitar toda a información que lles sexa requirida en relación ás subvencións e someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar a entidade concedente, así como aos órganos de fiscalización e control da Comunidade Autónoma, da Administración xeral do Estado e da Unión Europea.

c) Manter e/ou conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos durante un mínimo de cinco anos dende a percepción do último pagamento, para os efectos de comprobación e control.

d) Manter un sistema de contabilidade separado, ou ben asignar un código contable adecuado que permita coñecer todas as transaccións relacionadas coa operación que se subvenciona, co obxecto de facilitar a pista de auditoría, de acordo co artigo 125 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas aos «Fondos EIE».

3. De acordo co establecido no artigo 20 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a presentación da solicitude de concesión da subvención comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, co fin de acreditar que a persoa solicitante está ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma galega. Non obstante, a persoa solicitante poderá denegar expresamente o seu consentimento, e deberá presentar a certificación nos termos previstos regulamentariamente. Se por razóns técnicas ou doutra índole estes certificados non puideren ser obtidos polo órgano xestor, poderán serlles requiridos á persoa interesada.

Obriga das persoas empresarias ou armadoras.

As persoas empresarias ou armadoras deberán manter ás súas persoas traballadoras en situación de alta na Seguridade Social durante o período de inactividade.

No caso de que a persoa beneficiaria fose armadora autónoma enrolada como tripulante deberá permanecer de alta como tal traballadora autónoma na Seguridade Social durante dito período de inactividade.
Requisitos:
Requisitos esixibles ás persoas armadoras

As persoas armadoras, que sexan beneficiarias de acordo co disposto no artigo anterior, terán que cumprir os seguintes requisitos:

a) Que a embarcación pertenza á 3ª lista do Rexistro de Buques e Empresas Navieiras.

b) Que a embarcación teña porto base na Comunidade Autónoma galega e estea en situación de alta no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira e no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Que o permiso de explotación da embarcación, que deberá estar vixente, inclúa a modalidade de «marisqueo (Z3)» ou «libre marisqueo (Z3)». O cumprimento deste requisito verificarase mediante a información que obra na Consellería do Mar.

d) Para os efectos de que as persoas tripulantes obxecto da paralización temporal poidan acollerse ás axudas correspondentes, xustificación de que a persoa armadora ou empresaria presentou ante as autoridades laborais a correspondente comunicación de inicio do procedemento de suspensión dos contratos regulados no artigo 47 do Estatuto dos traballadores, polo total da tripulación enrolada na embarcación, na data do último día previo ao inicio da parada, para os efectos de poder adoptar a decisión de suspender os contratos de traballo.

Eximirase deste requisito, cando a persoa armadora xustifique documentalmente a non existencia de persoas traballadoras no momento de producirse a paralización temporal.

e) A paralización, de feito, de todas as actividades de pesca e marisqueo realizadas pola embarcación durante todo o período que dure a parada temporal segundo o establecido no artigo 11.1. Esta circunstancia deberá quedar recollida no rol de despacho, no que se indicará expresamente que a embarcación entra en porto para iniciar unha parada temporal da actividade pesqueira e, igualmente o día de saída indicarase que a embarcación finaliza a súa parada temporal.

A suspensión da actividade pesqueira acreditarase a través da entrega do rol na Capitanía Marítima do porto no momento da súa chegada.

A inactividade pesqueira deberá ser total e a embarcación permanecerá no porto durante todo o período computable da parada, non poderá ser despachada para ningunha actividade.

f) Estar en situación de alta na Seguridade Social asociada á embarcación afectada no momento de sobrevir a paralización temporal.

g) Estar ao corrente das súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social. No caso de que as persoas solicitantes sexan unha pluralidade de persoas sen personalidade xurídica, cada un/unha dos/as solicitantes deberán cumprir este requisito.

Requisitos esixibles ás persoas tripulantes.

1. As persoas tripulantes, que sexan beneficiarias de acordo co establecido no artigo 4, deberán cumprir cos seguintes requisitos:

a) Estar enrolada a bordo dunha embarcación afectada pola paralización temporal.

b) Estar incluída nun procedemento de suspensión das relacións laborais, excepto no caso das persoas traballadoras por conta propia que teñan a consideración de familiares colaboradores da persoa armadora.

c) Estar en situación de alta na Seguridade Social e manter ininterrompida a relación laboral coa empresa armadora da embarcación na que se atopaban enroladas no momento de sobrevir a paralización temporal.

Tamén poderán percibir axudas as persoas tripulantes que, mantendo ininterrompida a súa relación laboral coa empresa, non figuren enroladas no momento da paralización temporal como consecuencia dunha incapacidade laboral, permisos retribuídos, vacacións, excedencia e/ou expectativa de embarque, maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactancia natural; sempre e cando cumpran os demais requisitos establecidos no punto 1 e quede acreditado o cese nesa situación ao longo do período de tempo de duración da paralización temporal.

d) Acreditar un período de cotización no Réxime Especial da Seguridade Social dos/das traballadores/as do Mar, de cando menos, doce meses ao longo da súa vida laboral.

Datos solicitude
Prazo de presentación : 12/03/2016 - 11/04/2016.
Un mes, contado a partir do día seguinte ao de finalización do período de paralización temporal. O prazo rematará o día 11 de abril de 2016.
Prazo de resolución : Seis meses
Sentido do silencio administrativo : Negativo


Documentación
• Solicitude segundo o Anexo I desta orde.
• Se a persoa solicitante é unha persoa física:

- Copia do DNI o NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.
• Se a persoa solicitante é unha persoa xurídica:

- Certificación rexistral actualizada na que figure a constitución das sociedades e os estatutos vixentes.
- Poder suficiente da persoa representante, no caso de que tal poder non figure nos estatutos.
- Copia do DNI ou NIE da persoa representante, só nol caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.
- Copia do NIF de persoa xurídica solicitante, no caso de denegar expresamente a súa consulta.
• Se as persoas solicitantes son unha pluralidade de persoas sen personalidade xurídica:

- Acordo de nomeamento da persoa representante ou apoderada para os efectos da solicitude da axuda, asinado por todas as partes.
- Copia do DNI ou NIE de cada unha das persoas, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade. A autorización para a consulta farase de conformidade co anexo III.
- Declaración responsable de cada unha das persoas socias, de acordo co anexo VI.
• Tanto as persoas físicas como xurídicas deberán presentar:

- Certificado do Instituto Social da Mariña acreditativo de estar en situación de alta asociada á embarcación afectada. No caso dunha pluralidade de persoas sen personalidade xurídica, cada unha das persoas socias deberá achegar esta documentación.
- Folla de asento de inscrición marítima actualizada, completa e literal certificada en todas as súas follas.
- Copia de rol de despachos actualizado da embarcación coa dotación da tripulación enrolada nela nos anos 2014 e 2015.
- Certificación da Capitanía Marítima correspondente do depósito de rol de despachos da embarcación.
- Documentación que acredite a presentación do expediente de regulación de emprego.
- Copia do certificado de arqueo definido en Tonelaxe de Arqueo Bruto (GT). Só será preciso se dita información non consta na folla de asento de inscrición marítima.

Asemar, asesoría de empresas en Vilagarcía de Arousa relacionadas relacionadas con la pesca, el marisqueo, y la acuicultura. Asemar ofrece a sus clientes un asesoramiento especializado y diferenciado, que les permite la obtención de los mejores resultados dentro del ámbito de sus negocios. Informamos de las ultimas subvenciones, noticias de interes y de los cambios importantes en la legislación en lo que al sector del mar se refiere para ayudar a nuestros clientes en el desarollo de su actividad.